Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Koster Glas en Kozijnen respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het

bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van

persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij

daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen

zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed

mogelijk te kunnen uitoefenen.


Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht

op de website van de Autoriteitpersoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende

gebruikersvoorwaarden. U accepteert het gebruik van cookies en andere tracking systems.

Indien u dit gebruik wenst te weigeren dient u op de volgende link te klikken www.kosterglas-

kozijnen.nl.


De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van

toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie

vervangt.


Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

1. Website (hierna ook “De website”): www.koster-glas-kozijnen.nl

2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De

beheerder”): Koster Glas en Kozijnen, gevestigd te Lavendelweg 19, 9731 HR GRONINGEN,

kvk-nummer: 02038642


Artikel 2 - Toegang tot de website

• De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de

gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële-,

politieke- of publicitaire doeleinden, danwel voor enige commerciële aanbiedingen en in

het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.


Artikel 3 - De content van de website

• Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes,

videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om

de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site

zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere

reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of

slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder

voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste

verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat

niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming danwel het afzien van

rechtsvervolging.


Artikel 4 - Het beheer van de website

• Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

• de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of

beperken tot de gehele of een gedeelte van de website

• alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in

strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internetetiquette

• de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren.


Artikel 5 - Verantwoordelijkheden

• De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of

onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn

functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is

uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw

apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het

internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op

internet raadpleegt.


• De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

• vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet

• vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

• De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden

of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website.

U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

• Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze

website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te

verhalen.


Artikel 6 - Het verzamelen van gegevens

• Uw gegevens worden verzameld door Koster Glas en Kozijnen en (een) externe

verwerker(s). Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een

geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt

beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met

name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer,

locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn

voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale

identiteit.

• De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt

door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het

verwerken van uw bestellingen.


Artikel 7 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

• Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of

wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking,

alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op

gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te

nemen via info@jenrmarketing.nl.

• Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig

identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het

adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende

verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de

verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden

worden verlengd.


Artikel 8 - Verwerking van persoonsgegevens

• In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht

en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft

verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek

van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de

bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

• Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde

functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze

informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.


Artikel 9 - Commerciële aanbiedingen

• U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer)

wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@jenrmarketing.nl.

• Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich

te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van

iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert.

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.


Artikel 10 - Bewaartermijn gegevens

• De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor

de duur zoals deze bij wet is bepaald.


Artikel 11 - Cookies

• Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de

harde schijf van je computer. Een cookie bevat gegevens zodat je bij elk bezoek aan onze

website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op

jou in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer je onze website bezoekt,

verschijnt er een banner waarmee we je informeren over het gebruik van cookies. Bij

verder gebruik van onze website accepteer je het gebruik ervan. Je toestemming is geldig

voor een periode van dertien maanden.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:


- Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en

inloginformatie.

- Geanonymiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze

website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en

onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter

afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze

websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.

- Niet-geanonymiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze

website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en

onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter

afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website.

- Tracking cookies: zoals advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van

relevante advertenties. Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke

interesses worden afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun websitebezoekers

bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om

profielen van mensen op te stellen en hen anders te behandelen. Met tracking cookies

worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt.

Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:

Google Analytics geanonymiseerd (analytische cookies)

Google Analytics (analytische cookie)

Facebook (tracking cookie)

Google Adwords (tracking cookie)


• Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of

derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.

• Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk

besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-enpost/

cookies#faq


Artikel 12 - Beeldmateriaal en aangeboden producten

• Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen

geen rechten worden ontleend.


Artikel 13 - Toepasselijk recht

• Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van

de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent

deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing

is.


Artikel 14 - Contact

• Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten

tot: Bennie Koster, info@koster-glas-kozijnen.nl, (050) 571 49 15.

arrow_drop_up arrow_drop_down